اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی بنایی

دکتری الهیات استادیار
دانشکده الهیات
دانشگاه علامه طباطبائی

alibanaee.ir

سردبیر

غلامرضا گودرزی

آینده‌پژوهی دانشیار
دانشگاه امام صادق (ع)

rgodarziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا افضلی

آینده‌پژوهی استادیار
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق (ع)

afzaliisu.ac.ir

عبدالرحیم پدرام

آینده‌پژوهی استادیار
دانشگاه عالی دفاع ملی

abdurrahim.pedramyahoo.com

بهمن حاجی‌پور

مدیریت استراتژیک دانشیار
دانشکده مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

khanifarut.ac.ir

حسن زارعی متین

مدیریت رفتار سازمانی استاد
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

نادر زالی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار
گروه شهرسازی
دانشگاه گیلان

nzaliguilan.ac.ir

مرتضی سلطانی

مدیریت بازرگانی استادیار
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

mortezasoltaneeut.ac.ir

اسماعیل شراهی

مدیریت آینده‌پژوهی استادیار
جامعه المصطفی العالمیه

esharaahigmail.com

محمدرضا فتحی

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات استادیار
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

reza.fathiut.ac.ir

سعید قربانی

آینده‌پژوهی استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

sgh14yahoo.com

اسدالله کردنائیچ

سیاست‌گذاری عمومی استاد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir

حسین معینی

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی استادیار
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه حضرت معصومه (س)

hmoeinihmu.ac.ir

محمدحسن ملکی

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات دانشیار
دانشکده مدیریت
دانشگاه قم

mh.malekiqom.ac.ir