مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - پرسش‌های متداول