مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - راهنمای نویسندگان