موسسه آموزش عالی طلوع مهر (JTM) - واژه نامه اختصاصی