مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - واژه نامه اختصاصی