نویسنده = عبدالهادی درزیان عزیزی
بررسی تأثیر ابعاد آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویای سازمانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 21-44

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ رضا محمدی