بررسی تأثیر ابعاد آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

رویکرد قابلیت­‌های پویا به قابلیت­‌های شرکت پرداخته تا بتواند در سریع­ترین زمان ممکن با تغییرات محیطی که رقابت و بقای شرکت را به خطر می­اندازند، سازگار گردد. با این حال، اگرچه با وجود شباهت‌­های مفهومی که این دو مبحث با یکدیگر دارند، اما ارتباط میان آن­‌ها همچنان مبهم است. برای رفع این شکاف، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد آینده­نگاری راهبردی بر قابلیت­های پویای سازمانی انجام شده است. این پژوهش با تکیه بر روش­‌های کمّی و کیفی انجام گرفته؛ و به طور اخص، از رویکرد داده­های مقطعی و به روش پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان 56 نفر از کارکنان یک شرکت فعال در حوزه طراحی پروژه­‌های نفت، گاز و پتروشیمی انجام پذیرفته است. برای آزمون فرضیه‌­های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم­افزار SPSS25 بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ابعاد آینده­نگاری راهبردی تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت­‌های پویای سازمانی دارند. نتایج مربوط به شرکت مورد بررسی است و تعمیم نتایج به سایر صنایع و بخش­‌های دیگر، با احتیاط باید صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها