نویسنده = ام‌البنین گیلان
بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 91-110

ام‌البنین گیلان؛ باقر ساروخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


تحلیل SWOT برای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم‌انداز

دوره 4، شماره 1، آبان 1400، صفحه 115-128

باقر ساروخانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ ام‌البنین گیلان