آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

چکیده

مدیریت منابع‌انسانی با کارایی، اثربخشی و بهره‏‌وری هر سازمان گره خورده است. کارایی و اثربخشی که می‌‏تواند بقای سازمان را حفظ کند و راهکاری برای کسب مزیت رقابتی باشد هدف مقاله حاضر آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش کار، توصیفی محسوب می‌شود. روش گردآوری اطلاعات مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای بوده و ابزار پژوهش مصاحبه با کارکنان شرکت بود، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر مضامین مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و روش نمونه‌گیری دردسترس بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بهشت کویر آریانا (83 نفر) و نمونه شامل 30 نفر از کارکنان در بخش‌های مختلف اداری بود، که داوطلبانه در مصاحبه‌ها شرکت کردند. نتایج نشان داد شرکت بهشت کویر آریانا در زمینه مؤلفه‌های ساختاری (استخدام، گزینش و برنامه‌ریزی) دارای نقاط ضعف هستند. همچنین، در زمینه مؤلفه‌های رفتاری (انگیزه و رضایت شغلی) و زمینه‌ای دارای نقاط قوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها