بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود: نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه غیر انتفاعی آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

رقابت در بازار محصول، سازوکار مؤثری برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای آثار انضباطی بر رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران و به تبع آن بر انگیزه­‌های مدیریت در خصوص دستکاری سود است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود با توجه به نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول است. برای این منظور، تعداد 130 شرکت به روش به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری در بازه زمانی 1392-1397 انتخاب شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های اسنادکاوی با روش رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد استراتژی تمایز با مدیریت سود رابطه منفی دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که رقابت در بازار محصول بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود اثرگذار است. بنابراین، مدیران باید به منظور دستیابی به موفقیت درازمدت و پایداری عملکرد شرکت، از استراتژی‌های متفاوت برای رسیدن به اهداف مالی استفاده کنند تا از مدیریت سود واقعی بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها